178/2020 - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ИВАН ВЕДЪР 5


ОБЯВЛЕНИЕ

7083 / 22.12.2020

Изпълнително дело №: 20208330400178

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2021 г. до 11.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния собственост на ГАП ТРЕЙД ЕООД, а именно:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.227 /шест три четири две седем точка осем точка две две седем/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Иван Ведър № 5 /пет/, с площ от 1 663 кв.м /хиляда шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, метанстанция, ведно с построената в него - СГРАДА с идентификатор 63427.8.227.1 /шест три четири две седем точка осем точка две две седем точка едно/, брой етажи: 1 /един/, представляваща СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, с площ от 66.00 кв.м /шестдесет и шест квадратни метра/, ведно и с находящите се в имота подобрения, представляващи вертикална планировка /инжинеринг/, козирка метална конструкция с покритие LT ламарина над остров, с площ 82 кв.м, козирка метална конструкция с покритие LT ламарина над сградата, с площ 84 кв.м, 6 броя подземни резервоара, всеки по 51 куб.м, както и технологично и обслужващо производствено оборудване, съставляващо Бензиноколонка А95Н, фабр.№ 20364/93 ADAST, Колонка за дизел фабр.№ 20169/93 ADAST, Колонка за дизел фабр.№ 99267/93 ADAST, Електронна система с фискална памет за регистриране и отчитане на продажби, включително фискално устройство и памет, хардуер и др., помощно оборудване – нивомерна система, нивомери за търговски и ведомствени бензиностанции за връзка с НАП, вкл. нивомерни сонди и нивомерна конзола. Съседи на поземления имот: 63427.8.933, 63427.8.937.

ЦЕНА: 437 961.60 лв.лв. С ДДС

/от които данъчна основа – 364 968. 00 лв., дължим ДДС – 72 993.60 лв./

учредена Договорна ипотека в полза на ОББ АД, вписани Възбрани в полза на ОББ АД и ОБЩИНА РУСЕ - МДТ, както и учреден Особен залог в полза на ОББ АД върху оборудването, находящо се в имота

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 11.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 12.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.