215/2017 - 1/9 ИД.Ч.ОТ ГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В С.КОШАРНА, МЕСТНОСТ ГОЛЯМА ГОРА


ОБЯВЛЕНИЕ

3521 / 06.08.2020

Изпълнително дело №: 20178330400215

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 01.09.2020 г. до 17 часа на 01.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ, а именно:

      1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39178.43.102 /три девет едно седем осем точка четири три точка едно нула две/, находящ се в с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, с площ 2333 кв.м. /две хиляди триста тридесет и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора; отдел/подотдел: 244/г /двеста четиридесет и четири, наклонена черта буква „г“/, вид на гората/подотдела: превръщане/издънково насаждение; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 043102 /нула четири три едно нула две/. Съседи на поземления имот: 39178.43.101, 39178.43.103, 39178.43.95, 39178.43.2.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 165.00 лв.

вписани възбрани в полза на взискателя РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 01.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 02.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.