48/2017 - 1/2 ИД.Ч. ОТ НЕУРЕГУЛИРАНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.КОШОВ


ОБЯВЛЕНИЕ

4482 / 15.09.2020

Изпълнително дело №: 20178330400048

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ГИНА ТОДОРОВА БАЛЕВА, а именно:

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ИМОТ № XVII-460 /седемнадесет римско тире четиристотин и шестдесет арабско/, находящ се в с.Кошов, община Иваново, област Русе, неурегулиран с площ от 1 650 кв.м /хиляда шестстотин и петдесет квадратни метра/, заедно с построените в него сайвант и трайни насаждения, в квартал 21 /двадесет и едно/, при граници и съседи: от север парцел № XV – 474, от изток – парцел № XVI – 461, от юг – улица; от запад – парцел № XIX – 459 и парцел № XVIII – 455.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 240.00 лв.

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ИМОТ № XVIII-455 /осемнадесет римско тире четиристотин петдесет и пет арабско/, находящ се в с.Кошов, община Иваново, област Русе, площ от 1 280 кв.м / хиляда двеста и осемдесет квадратни метра/, неурегулиран; подобрения - трайни насаждения, в квартал 21 /двадесет и едно/, при граници и съседи: от север – имот № 457, имот № XX – 458, имот № XIX – 459, от изток – парцел № XVII – 460 , от юг – улица; от запад – улица.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 496.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя "Банка ДСК" ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.