629/2014 - 1/4 ИД.Ч. ОТ СГРАДИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. КОЗЛОДУЙ 7


ОБЯВЛЕНИЕ

1372 / 06.03.2020

Изпълнително дело №: 20148330400629

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 23.03.2020 г. до 17 часа на 23.04.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ТОДОР МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, а именно:

      ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.4 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/; брой етажи: 2 /два/, с предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма; находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Козлодуй № 7 /седем/, с площ 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 2855, квартал: 43. Съседи на поземления имот: 63427.2.2847, 63427.2.2762, 63427.2.2860, 63427.2.5020, 63427.2.5021, 63427.2.2853, 63427.2.2850, 63427.2.2849, 63427.2.2848.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 8 240.00 лв.

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.5 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма; находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Козлодуй № 7 /седем/, с площ 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 2855, квартал: 43. Съседи на поземления имот: 63427.2.2847, 63427.2.2762, 63427.2.2860, 63427.2.5020, 63427.2.5021, 63427.2.2853, 63427.2.2850, 63427.2.2849, 63427.2.2848.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 820.00 лв.

вписани Възбрани в полза на Борислав Савов /като наследник на СИЙКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА/ и в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 23.04.2020 г., участвалите в публичната продан на 24.04.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.