101/2011 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. МАРТЕН, УЛ. ЦЪРКОВНА 15


ОБЯВЛЕНИЕ

3077 / 15.07.2020

Изпълнително дело №: 20118330400101

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ИВО ЛЮБОМИРОВ ВИТАНОВ и РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ВИТАНОВ, а именно:

       КЪЩА, находяща се в ДВОРНО МЯСТО, с площ 936,00 кв.м / деветстотин тридесет и шест квадратни метра/, адрес: гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по ул. „Църковна” № 15 /петнадесет/, представляващо УПИ IX-263 /девет римско тире двеста шестдесет и три арабско/, в квартал 11 /единадесет/ по регулационния план на гр. Мартен, ЗАЕДНО с построените в него ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгърната застроена площ 300 кв.м. /триста квадратни метра/, състояща се от приземен етаж - всекидневна, гараж, гараж-навес, котелно и тоалетна и втори етаж – дневна, спалня, кухня и баня, ведно с построения ТРЕТИ МАНСАРДЕН ЕТАЖ, обособен в подпокривното пространство на сградата, констатиран по време на описа, при граници и съседи за целият имот : УПИ X-263, УПИ XIV-261, УПИ XV-261, и УПИ VIII-262.

По време на описа е и констатиран външен басейн в незавършен вид с диаметър 6 м.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 56 668.00 лв.

 

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството на правоприемник на Алфа Банк АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.