862/2018 - 1/2 ИД.Ч. ОТ МАГАЗИН В ГР.РУСЕ, УЛ. ТОДОР ИКОНОМОВ, ЕТ.1, ОБЕКТ 23


ОБЯВЛЕНИЕ

4375 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400862

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, а именно:

     ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г./15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Чародейка – Г – ЮГ, ул. Тодор Икономов ет. 1 /едно/, обект 23 /двадесет и три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.143 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма, съгласно кадастрална карта, а според постановление за възлагане – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ОБЕКТ 23 /двадесет и три/, разположен на партерния егаж в едноетажна сграда с лека смесена конструкция в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв.. Чародейка – Г – ЮГ, представляваща Кооперативен пазар; с площ 9.26 кв.м. /девет квадратни метра и двадесет и шест квадратни дециметра/, а при измерване на място е с площ 9.43 кв.м. /девет квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, ведно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма.

ЦЕНА: 1 584.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.