1042/2018 - ПЕЖО 406


ОБЯВЛЕНИЕ

11147 / 20.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330401042

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ и ЛЕЙЛЯ СЕБАЙДИНОВА ИСМАИЛ, а именно:

 

ПЕЖО 406 с рег.№ Р7797РС

- първа регистрация: 10.07.1996 г.

- цвят: бордо металик

- брой места: 4+1

- шаси №: VF38BLFYD80109451

- двигател №: PSALFY10KJE92003004

- данни на пробег: 320 000 км.

- скорости: механични

- вид гориво: бензин

- обем (м3): 1 800 cc

- мощност: 112 к.с.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 280.00 лв.


 

наложени Запори в полза на взискателя и при ЧСИ № 760 Цветанка Георгиева по дело №20147600400267

Определям всяка сряда и петък от 16:00 до 19:00 ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.