1050/2019 - НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В С.САНДРОВО, МЕСТНОСТ ЕМЕШЕНЛИЯТА


ОБЯВЛЕНИЕ

3492 / 05.08.2020

Изпълнително дело №: 20198330401050

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 01.09.2020 г. до 17 часа на 01.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65348.42.34 /шест пет три четири осем точка четири две точка три четири/, находящ се в с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе, местност ЕМЕШЕНЛИЯТА, с площ 11 353 кв.м. /единадесет хиляди триста петдесет и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 3 /трета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 042034. Съседи на поземления имот: 65348.17.162, 65348.42.5, 65348.42.16, 65348.42.35.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 14 240.00 лв.

вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 01.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 02.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.