15/2019 - ТРАНЖОРНА И ПРИСТРОЙКА, ВЕДНО С 5/18 ИД.Ч. ОТ 258.50/517 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, ГР.РУСЕ, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 39


ОБЯВЛЕНИЕ

6790 / 14.12.2020

Изпълнително дело №: 20198330400015

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.01.2021 г. до 18.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА и АЛЕКСИ ОГНЯНОВ АЛЕКСИЕВ, а именно:

      5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 13 /тринадесет/ в кв. 25 /двадесет и пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници: имоти пл. №№ 10,11,12,14,7,8,9 и улица Панайот Волов, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Панайот волов“ № 39 /тридесет и девет/, с площ на имота 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор; няма; Номер по предходен план: 3106, квартал: 25. Съседи на поземления имот: 63427.2.3123, 63427.2.3122, 63427.2.3121, 63427.2.3119, 63427.2.3118, 63427.2.3058, ведно с построените в него МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ТРАНЖОРНА, със застроена площ 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: пристройка към транжорна на Алекси Огнянов Алексиев, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25 и МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ПРИСТРОЙКА към съществуваща транжорна, със застроена площ 31.62 кв.м. /тридесет и един квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра/, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 171/31.05.2004г, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр.Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: транжорна на Огнян Алексиев Тодоров и Румянка Георгиева Георгиева, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта и установено по време на описа, двете сгради са функционално свързани и представляват СГРАДА с идентификатор 63427.2.3106.6 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест точка шест/,със застроена площ 62 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: Селскостопанска сграда. Сградата се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 30 600.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД; вписана Законна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по отношение на ТРАНЖОРНАТА И ПРИСТРОЙКАТА; учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД само по отношение на ТРАНЖОРНАТА с площ от 30 кв.м.

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.