529/2020 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА, НАХОДЯЩО СЕ В С.СЕМЕРДЖИЕВО, УЛ. ДОБРУДЖА 14


ОБЯВЛЕНИЕ

6085 / 29.04.2022

Изпълнително дело №: 20208330400529

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 16.05.2022 г. до 16.06.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.39 / пет нула едно точка три девет /, находящ се в с. Семерджиево, ЕКААТЕ: 66158 /шест шест едно пет осем/,общ. Русе, обл. Русе по кадастрален план, одобрен със заповед № 666/30.12.1987 г. на Председател на ИК на ОБНС Русе. С адрес: ул. Добруджа № 14 /четиринадесет/, с площ по кадастрален план: 1032 кв.м./ хиляда тридесет и два квадратни метра/, а съгласно данъчна оценка: 1000 кв.м./хиляда квадратни метра/; Трайно предназначение: Урбанизирана територия; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до десет метра; Стар идентификатор: пл. № 39 /тридесет и девет/, кв. 6 / шест/, п. V; УПИ V /пет римско/ има площ 1022 кв.м./ хиляда двадесет и два квадратни метра / и е отреден за жилищно застрояване, ведно с построената в имота СГРАДА № 501.39.1 / пет нула едно точка три девет точка едно/, на 1 /едни/ етаж, Масивна, Жилищна сграда – еднофамилна, с площ по скица 75 кв.м. / седемдесет и пет квадратни метра /, а съгласно данъчна оценка: Жилище с РЗП 60 кв.м./шестдесет квадратни метра / и Мазе с РЗП 30 кв.м. / тридесет квадратни метра /. При граници и съседи на имота: 501.40; 501.597; 501.38.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 080.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 16.06.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 17.06.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.