251/2023 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. СЕМЕРДЖИЕВО, УЛ. АРДА № 6


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

5852 / 28.03.2024

Изпълнително дело №: 20238330400251

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на БЕДРИ МОХАРЕМ ЮСЕИН, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.556 /пет нула две пет пет шест/, находящ се в с. Семерджиево, ЕКАТТЕ: 66158 /шест шест едно пет осем/, общ. Русе, обл. Русе по кадастрален план, одобрен със заповед № 666 /шест шест шест/ от 30.12.1987 г. на Председател на ИК на ОБНС Русе, с адрес: ул. Арда № 6 /шест/, с площ по кадастрален план 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/; Трайно предназначение: Урбанизирана територия; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/; УПИ VI има площ 966 кв.м. /деветстотин шестдесет и шест квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване; Стар идентификатор: пл. № 556 / пет пет шест/, кв. 56 /петдесет и шест/, п. VI /римско шест/.При граници и съседи на поземления имот: 502.555, 502.557, 502.639.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3780.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе, 2 бр

Определям всеки Вторник и Четвъртък от 15,00 до 19,00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 23.04.2024 г. до 17,00 часа на 23.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 28.05.2024 09:00 КРАЙ: 03.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 23.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.