251/2023 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. СЕМЕРДЖИЕВО, УЛ. АРДА № 6


ОБЯВЛЕНИЕ

13184 / 03.07.2024

Изпълнително дело №: 20238330400251

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.07.2024 г. до 22.08.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на БЕДРИ МОХАРЕМ ЮСЕИН, а именно:

 

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.556 /пет нула две пет пет шест/, находящ се в с. Семерджиево, ЕКАТТЕ: 66158 /шест шест едно пет осем/, общ. Русе, обл. Русе по кадастрален план, одобрен със заповед № 666 /шест шест шест/ от 30.12.1987 г. на Председател на ИК на ОБНС Русе, с адрес: ул. Арда № 6 /шест/, с площ по кадастрален план 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/; Трайно предназначение: Урбанизирана територия; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/; УПИ VI има площ 966 кв.м. /деветстотин шестдесет и шест квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване; Стар идентификатор: пл. № 556 / пет пет шест/, кв. 56 /петдесет и шест/, п. VI /римско шест/.При граници и съседи на поземления имот: 502.555, 502.557, 502.639.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 880.00 лв.


 

вписани Възбрани в полза на Община Русе

Определям всеки Вторник и Четвъртък от 15,00 до 19,00 ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.08.2024 г., участвалите в публичната продан на 23.08.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.