965/2017 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА В С.СМИРНЕНСКИ, УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 10


ОБЯВЛЕНИЕ

440 / 21.01.2020

Изпълнително дело №: 20178330400965

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на БОЯН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ, /длъжник/ и на трети лица, дали съгласие за изнасяне на идеалните йм части на продан - ТОДОРА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА, АНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА, а именно:

     ИМОТ № 501.181 /пет нула едно точка едно осем едно/, находящ се в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, с адрес по данъчна оценка - с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Стефан Караджа № 10 /десет/, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /римско едно/, в кв. 34 /тридесет и четири/ по кадастрален и регулационен план на с. Смирненски, ЕКАТТЕ 67578 /шест седем пет седем осем/, общ. Ветово, обл. Русе, с площ на имота 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /римско едно/ има площ 1212 кв.м. /хиляда двеста и дванадесет квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване, ведно с построените в имота сгради:

1. СГРАДА № 67578.501.181.1 /шест седем пет седем осем точка пет нула едно точка едно осем едно точка едно/, 1 /един/ етаж, полумасивна, жилищна сграда – еднофамилна, 65 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/;

2. СГРАДА № 67578.501.181.2 /шест седем пет седем осем точка пет нула едно точка едно осем едно точка две/, 1 /един/ етаж, полумасивна, жилищна сграда – еднофамилна, 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/;

3. СГРАДА № 67578.501.181.3 /шест седем пет седем осем точка пет нула едно точка едно осем едно точка три/, 1 /един/ етаж, полумасивна, селскостопанска сграда, 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/

При граници за имота: 67578.501.182 двор; 67578.501.184 двор; 67578.501.180 двор; 67578.501.941 улица.

ЦЕНА: 8 496.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ,

Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.