ИД 240/2014 - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, ПЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ЕТ.-1


ОБЯВЛЕНИЕ

4361 / 09.09.2020

Изпълнително дело №: 20148330400240

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ДАНИЕЛА АНТОНОВА РУСЕВА, а именно:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3365.1.2 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Александър Стамболийски“ ет. - 1 /минус едно/, с площ по кадастрална карта от 17.70 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части – 0.796 % ид.ч. /нула цяло седемстотин деветдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата; Самостоятелният обект е разположен в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3365 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет/ и 63427.2.2783 /шест три четири две седем точка две точка две седем осем три/; Предназначение на самостоятелният обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.3365.1.3; Под обекта – няма; Над обекта – няма;

ЦЕНА: 5 184.00 лв.

вписани Възбрани в полза на Община Русе - отдел МДТ и Уникредит Булбанк АД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.