65/2019 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 11, БЛ.47, ВХ.1, ЕТ.6, АП.16 - ИД 65/2019


ОБЯВЛЕНИЕ

4717 / 24.09.2020

Изпълнително дело №: 20198330400065

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, СЕВЕРИН РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ и ЕЛИС ТЕФИК ЕСМЕТ, а именно:

          САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г./15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, ул. Стоян Михайловски № 11 /единадесет/, бл. 47 /четиридесет и седем/, вх. 1 /едно/, ет. 6 /шест/, ап. 16 /шестнадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.649 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет/. Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 97.86 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра и осемдесет и шест квадратни дециметра/, стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части: ИЗБА № 16 /шестнадесет/ и 1.6524% /едно точка шест пет две четири процента/ ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.649.1.17; под обекта: 63427.4.649.1.13; над обекта: няма, съгласно кадастрална карта, а според нотариален акт – АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр. Русе, к-с Дружба III /римско три/ - разширение, ул. Стоян Михайловски № 11 /единадесет/, вх. А /буква „А“/, ж.бл. № 47 /четиридесет и седем/, ет. VI /римско шест/, със застроена площ 97.86 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра и осемдесет и шест квадратни дециметра/, състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, при граници: север – апартамент № 17 и коридор, изток – комплекса, юг – комплекса, запад – апартамент № 17; ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/, с площ 5.46. кв.м. /пет квадратни метра и четиридесет и шест квадратни дециметра/, при граници: север – коридор и изба № 17, изток – изба № 17, юг – коридор, запад – коридор, ведно с 1.6524 % /едно точка шест пет две четири процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 114.02 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра и два квадратни дециметра/.

ЦЕНА: 59 414.00 лв.

учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД върху 1/2 ид.ч от партида на Северин Йорданов

Определям всеки понеделник и сряда от 17:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.