52/2020 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ЦАР ШИШМАН 44 А


ОБЯВЛЕНИЕ

4318 / 08.09.2020

Изпълнително дело №: 20208330400052

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.09.2020 г. до 22.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ, а именно:

 

       САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.343.7.2 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем точка две/,находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Шишман № 44 – А /четиридесет и четири арабско тире буква „А“/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 63427.2.343.7 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем/, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.343 /шест три четири две седем точка две точка три четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ посочена в документа: 41,77 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.343.7.1, 63427.2.343.7.4, 63427.2.343.7.5; под обекта: няма; над обекта: няма, а съгласно ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЖИЛИЩЕ № 2, заемащо 44.80 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, заедно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от общия пред стаите коридор, целият този коридор с пространство от 20.50 кв.м. /двадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/,което жилище се състои от коридор-антре, две стаи към двора, тоалетна и баня, стая над съществуващ канал и водопровод, с ел.табло в общия коридор, обслужващ жилищата, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници за това жилище: на изток - ул. Цар Шишман, на запад - двора на страните и на север - жилища № 4 и № 5.

По време на описа е констатирано, че имотът няма изграден собствен вход. Състои се от две помещения и санитарен възел.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 25 200.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 23.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.