890/2016 - УПИ I-644 С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ


ОБЯВЛЕНИЕ № 4734 / 24.09.2020

Изпълнително дело №: 20168330400890

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2020 г. до 18.11.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЦВЕТЕЛИН АТАНАСОВ ЦАНЕВ, а именно:

              УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-644 /едно римско тире шест четири четири/, находящ се в с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, състоящ се от земя с площ 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/; представляващ УПИ /парцел/ I, кв. 94, с кадастрален № 644 от 1967г., при граници: от две страни улица, УПИ XXXIV – 644, УПИ II - 642 .

ЦЕНА: 1 584.00 лв.

вписана Възбрана в полза на "Топлофикация Русе" ЕАД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДправоприемник на "Банка Пиреос България" АД

Определям всяка сряда и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.