813/2018 - ДВОРНО МЯСТО, НЯХОДЯЩО СЕ В ГР.ВЕТОВО, УЛ. БУЗЛУДЖА 1


ОБЯВЛЕНИЕ

4241 / 03.09.2020

Изпълнително дело №: 20188330400813

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.09.2020 г. до 29.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВАСИЛ ПЕНЕВ ПЕНЕВ И СТЕФКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Бузлуджа № 1 /едно/, с площ по нот.акт от 975 кв.м. /деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, а съгласно скица с площ 994 кв.м /деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, ведно с построените в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ, както и всички приращения и подобрения върху имота на основание чл. 92 от Закона за собствеността, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-1204 /римско шест, арабско едно две нула четири/, кв. 137 /сто тридесет и седем/ по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, одобрен със заповед № 84/1985г, при граници за целия имот: улица, имоти с №№ VII-1204, VIII-1205, IX- 1206, V-1204 от кв. 137.

ЦЕНА: 32 011.00 лв.

вписана Възбрана и Законна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 30.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.