422/2018 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С СЪОТ.ИД.Ч ОТ ГАРАЖ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС С РУСЕ, УЛ. ВОЕВОДОВА 16


ОБЯВЛЕНИЕ

11802 / 30.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400422

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮДМИЛ ВАНГЕЛОВ ВЪЛКОВ, а именно:

 

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, ул. „Воеводова“ № 16 /шестнадесет/, трайно предназначение на територията: УРБАНИЗИРАНА; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; с площ: 258 кв.м /двеста петдесет и осем квадратни метра/. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: 1348, квартал:285, парцел: III- 1348. Съседи: 63427.2.5628, 63427.2.1902, 63427.2.1614, 63427.2.1349,

ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НАХОДЯЩИТЕ СЕ В ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА - ГАРАЖ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС, А ИМЕННО:

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1348.1.5 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем точна едно точка пет/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, ул. „Воеводова“ № 16 /шестнадесет/, ет. 0 /нула/, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/, предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ В СГРАДА; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 23.28 кв.м /двадесет и три квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 3.645 % ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: 63427.2.1348.1.4, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.1348.1.1,

И

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС, със санитарен възел, находящо се на първи етаж на сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/, с площ от 34.09 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и девет квадратни дециметра/, при граници: коридор, помещение за фитнес на Димитър и Нина Радеви, двор, калкан, както и с 5.3376 % ид.ч. /пет цяло три хиляди триста седемдесет и шест десето хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата.

ЦЕНА: 39 564.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на